kotopladi

Päälysmiähe Kokkoukse Päällmönsträys Rull Prännvahdi

Päällmönsträys                   

Nortamo-Seoraha ei tullakka nii vaan ---  go siihen gäsketä.

Jäseneks ottaminen dapattu kokkoukses ja stää sanotam bäällmönsträykseks. Halunk käsketän gokkoukse ette ja jos äi klaara kapteenin dekemä äksaamkysymykse ja kokkous niim bäättä, äi mönsträtäm buurihi.

Jungman Antti Rohiola ja hikisikel 

”Tiädäks snää, mikä o hikisikel?”

Mnää seisosin geskelp Poselli vähäsali laattja, ymbrill istus yrmjä näkössi äiji todiklasi käde ulottuvil ja kattliva mnuu vähä niingo nokavarttas pitki. Mnuul ol vähän dylkki olo, koten diätän yhtä hiukka mitä olsi vastan. Kuingast mnää sit oli itten dämmsen gniippihi  ajan?

Se ol saman vuan, go luvilaise saiva suure urakkas päätöksehe; kaljaas Ihana valmiks. Mnää oli fundeeran lähti syksyl talvreissuhu, ja ko mnää sit kuuli, et Nortamo Seoram besätning ol Ihanam bääl käyny piänel reisul, ni sillo mnää päätinki koitta siihem buurihi mönsträttäväks. 3. styyr Vapanen, go ol mnuul vanhastas hiukan dutt, gäsk mnuu 14 päev lokakuut Poselli vähäsalihin gell 6.15 jälkkem bualpäevä. Mnää tein dyät käsketty ja pidi nuuga vaari, ett kerkesim Bosellin borstoho aikanas. Siäl mnää sit vauhkotli oven dakan, mink läpitten guulus jottalai puhen grahina, jokune lujemp sana joukko. Kovasten därkjällt se kokkous kuulost.

Mut sit ovi revästi auk ja mnää käsketti sisäll. Toevoti hyvä ehtot, mut ei siihe juur kukka vastan, jottalai mörinä vaan guulus. Kapteen gäsk mnuu menn geskell sali ja ko mnää olim bääs sinn ja käändyn gapteeni päi, ni joku närjäs pualäänehe: ”Keskel, ol käsk”. Ja mitäst mnää muut ymmärsin gon dotell ja hääläyttä ittiän hiukam bidemmäl – vaik ymmärsin gans kyll, et ny mnuult koetetangi otta luulop pois. Kapteen rupes sit kyselemä, et mikäst miäs mnää ole, misä mnää asu ja mil asjoill ole liikkel? Mnää sanosi nimen, kerrosi asuvan Ainonkadul ja talvreisuhu olis meinink. Kapteen huamas koht, et mnää ole Syväraumast. Ja ol vissi itekkin, go sanos siihe et se ei olekka mikkän goohovemp paikk assu. Mitäst mnää siihe muut kom myändli. Sit hän huamas, ett yks vanh Nortamo Seorlaine, Eki, asus vähä samoils seuduil. Mnää klaarasi, et meijä naabrin ol yks Eero, ja Eki taas asus hänen naabrinas Erkinkadun bualel. Muistli siins sit, kon gerran dulin gotti ko Eki ja Eero naolasivap plankkaitta siihe heijä välisel rajall ja kehusiva mnuulk kui erinomane tyäpari he olivas siihe hommaha; Eero kattel mailma oikke aikataval vasemmast laedast nii, et ne häne lautaskim bakasiva ai vasemmal kädel kallalles, mut ko Eki näk mailma vähän doiseld kandilt – vastaval seorauksel - ni lopputuloksen ol, et ne laodas siin aidas oliva juur jämpt pystys, eik nep poja tarvin siihe vatupassei taik muitakka alstandei. He ova molemma jo aikka sit seilann Raoha Satamaha, niingom bruukata sanno. Mnää opesi heilt mimmost se parhamillas o sillon, go asja suuttava ol ristriidas mut miähe ei.

Sit jatketti ja mnää klaarasi, ett käyn Durum buales töis onkapannui tekeväs puulaakis. Seliti sit muutmals sanal mitä niitten gans tehdä. Kapteen ol olevannas kans asjanduntja ja meinas, et painet ei sit saa ol liikka. No ei sunkka, tek mnuu miälen sanno vähä siihe sävyhy, et mitäs mahdas snääki näist tiättä. Mut myänsi sit kummingi vaa nööräst kapteenil et ei, ei liikka. Vähän däyty näim bäälmönsträttävän olles katto mitä suustas päästä – ja kenell...

Seoraavaks kapteen kysys, et koskan gerra ole syväraumlainen, ni kummal pualel mnää jätä Heinosen given, go styyräm baattian ulos Syväraumalahdest. Mnää sanosi aim bitävän Syväraumam bualt, nii et kyl mnääs styyrä Heinosen givenki Syvärauman bualt; ole sit lähdös taik tulos. Kapteen melkke siin giittel, ko mnää oli vahingos ymmärtän et ei stää kivi tarvittekka mihinkkä jättä, ko se o siins samas paikas jo ussemman duhanne vuat ol!

Kyl mnuult viäl sit kaikengaltast kysytti, stääki et olenk paha tapplema ja olenk kova trankkama. Mnää kiälsi olevam bahapäine, enk oikken gova trankkika; sillo ja se verra nautin, gon darjota... Tämä jälkke siäl huudettin: ”Bumpuihi!” Ja kapteen meinas, et maistetast oikke joukko, mut taeta ol paremp, et halungil ei ny tarjotakka mittä! Syvärauma asjoihingi viäl palatti, ja kysytti et kuka o kaikken guuluseve syväraumlaine? Mnää siin goiti saad sladim bääst kii, ja kysysi et nii, kuuleseve miäs vai. Mut kapteen sanos siihe vähä äkkist et kukast täsä miähest o mittäm buhun! No, kyl mnää sit jo ymmärsi, et kysymykses ol tiätvästengi se Syväraumam bikisilmäne flikk. Niingo oliki. Köppsohlostakkin gysytti – vaik em mnää ymmärtän, mitä se mönsträyksehen guulus – et, kuingast meil ny mene. No, kyl mar se siin mene, vastasi mnää, pait meneilläs oleva viik. Mnää olin guul turklaisilt vähän gamala pistlemist melkke joka aamu, ko olin döihim bääs. Heil satus sillo vahingos gäymä vähäm bareve tuur.

Sit joku kysys besätningi joukost, et tiädänk mnää mikä o Syvärauma solm. Se verra mnää ole itekki jo syväraumlaiseks tull, vaikken siält syndyjän olekka, et arvasin gohdalles se oleva semnen davalist lyhkäseve solmuväli, kom bruukatan gäyttä sillon gom baat pidäis saad menemäm bäisis vähän friimakkamppa faartti, mihi edellytykse muute riitäis.

Rauman giält ruvetti sit mnuult tenttama. Ahterseiluri mnää klaarasi vähä seivakkaste, mutt sit paiskatti mnuu etten dua alus mainit kysymys:

”Tiädäks snää, mikä o hikisikel?”

Ja mnuul ei ollu harmat hajuka, mikä semmne oikke o. Sit ko stää hiljasut ol kestänn se verra, et pari hikipisara kerkes nousema mnuun dukarajahan – gui lainka niin dakka voika hikkoil – mnää sanosi, et se o semne oikke vaevaloisest aikka saat sikel. Sillo äijä purskattiva naorama, et sali raikus. Oi ny pahapolv sendä, fundeerasi mnää itteksen, dähänk tämä ny tösäs? Mut ko besätning ol hiuka raohottun, gapteen meinas, et suutta tosaki oma logikkas ol. Mut jos snää täsä kukatiäs viäl sydvesti saisis, hän jatko, nin darvittis snuun diättä mikä hikisikel o, muute se sydvest on ennemontta ai hukas. Ja sit hän glaaras, mikä se oikke o.

Antti Rohiola mönsträys

Tähä sit lopetetti mnuun denttamisen ja käskettin dambuurihi. Viäl kapteen gysys siin ohimennes, et jos mnuu otetam buurihi, ni annank mnää vetosedeli. En luvan antta, ja sit ko mnää viäl oli heilk klaaran mikä vetosedel o, nim bääsi sit sin dambuurihi. Kyl mnuu meinas tul aikam bitkäks ennen go mnää käskettin dakas tuamjol. Kapteen sanos, et jungiks he ova valmi mnuu mönsträmä. Mnää kiittelin govaste ja oli miälisän go näi hyvi rookkas käymä. Viimätteks mnää lui viäl äänehen gontrahtkirjast mihi mnää juhlalisest sitoudu, ja kapteen luk millail hän meina mnuun gansan hantteerat. Kontrahtkiri allekirjotetti, mnää sai sydvestim bäähän ja käsketti istuma. Sillail oikke.

Seoran gapteeni:

J.PENTTILÄ

ALFONS RAJAHALME

ARVO KAJAKARI

A. J. BJÖRK

TAUNO KOSKELA (vara-amiraal)

MIKKO HAAPIO

EETU AALTO

JARMO SALO

MARKKU TOIVONEN

MIKKO VAPANEN